Informácie o spracovaní osobných údajov

Za účelom zabezpečenia transparentnosti spracovania osobných údajov a splnenia legislatívnych povinností Vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( "GDPR").

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť CoolPeople Technoloy a.s. so sídlom Praha 4,Na Strži 2097/63, PSČ 140 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B, vložka 15949, IČO: 29034400 (ďalej "My"). Spoločnosť poskytuje tieto údaje aj v rámci svojej skupiny CoolPeople spoločnostiam CoolPeople Tehcnology a.s., CoolPeople Persnal s.r.o., CoolPeople s.r.o., CoolPeople GmbH a Hire Heroes s.r.o.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracovávať osobné údaje získané od Vás, prípadne z verejných zdrojov. Pokiaľ s nami spolupracujete ako IT odborník, ktorého služby poskytujeme našim klientom, môžeme o Vás spracovávať najmä Vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, e-mail, telefón, číslo účtu, IČO a DIČ, údaje o pracovných skúsenostiach, absolvovaných kurzoch a ďalšie profesijné informácie, informácie o časových možnostiach, údaje o finančných požiadavkách a ohodnotenie, údaje o vzdelaní a to všetko preto, aby sme mohli riadne plniť zmluvu s Vami uzatvorenú a aby sme Vám mohli ponúkať činnosť, ktorá vyhovuje Vašim vlastnostiam, znalostiam, skúsenostiam a zameraniu.
Ak ste našimi klientmi, môžeme spracovávať meno a priezvisko Vaše alebo Vašich zamestnancov, vrátane ich pracovného zaradenia, adresu, dátum narodenia, e-mail, telefón, číslo účtu, IČO a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikáciu v rámci poskytovaných služieb, a to všetko preto, aby sme mohli riadne plniť zmluvu s Vami uzatvorenú a zároveň Vás informovať o novinkách v rámci našej činnosti, čo je naším oprávneným záujmom. Samozrejmosťou je, že odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu v prijatom e-maile
Ak ste reagovali na niektorú z našich interných pracovných pozícií, môžeme spracovávať meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, email, telefón, ďalšie profesijné informácie, informácie o časových možnostiach, údaje o finančných požiadavkách, údaje o vzdelaní a to všetko preto aby sme mohli zhodnotiť či Vám môžeme ponúknuť zamestnanie v našej spoločnosti.
Ak budeme chcieť Vaše údaje odovzdať našim partnerom, prípadne Vás informovať o novinkách, ktoré priamo nesúvisia s našimi produktmi, vždy si od Vás na tento účel vyžiadame súhlas.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Vaše údaje neposkytujeme.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu účelu ich spracovania, teda po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH), respektíve náš oprávnený záujem na ochranu našich práv v prípade reklamácií či možných sporov, teda po dobu behu príslušných premlčacích lehôt. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne školení na problematiku bezpečnosti informácií a osobných údajov. Samozrejme, striktne riadime prístupové oprávnenia, a to ako na úrovni fyzickej, tak logickej bezpečnosti. Pravidelne aj v rámci našej spoločnosti vykonávame analýzu bezpečnostných rizík, na základe ktorej navrhujeme a prijímame potrebné nápravné opatrenia

Cookies

Aby sme zaistili bezchybné fungovanie našich webových stránok, využívame na našich stránkach cookies. Na účely systémovej správy môžeme zhromažďovať informácie o Vašom počítači, a to v prípade potreby vrátane informácie o Vašej IP adrese, operačného systému a druhu internetového prehliadača s tým, že všetky tieto údaje sú anonymizované a jedná sa výhradne o štatistické údaje o tom, ako si prezeráte náš web. Na základe týchto informácií sa snažíme webovú prezentáciu nastaviť tak, aby pre Vás bola prehľadná a užívateľsky prívetivá. Fyzické osoby neidentifikujú. Cookies a ich využívanie môžete nastaviť v rámci svojho internetového prehliadača.

Aké máte práva?

V súlade s Nariadením máte nasledujúce práva:
• ak sa realizuje niektoré zo spracovania na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to na nižšie uvedených kontaktoch;
• právo na prístup k Vašim osobným údajom, za účelom zistiť, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
• právo na opravu nesprávnych údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;
• právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;
• právo na prenosnosť údajov tam, kde je právnym základom pre spracovanie nutnosť dodržať zmluvný vzťah a údaje sú spracovávané automatizovane, máte;
• právo vzniesť námietku v situácii, kde zákonným dôvodom pre spracovanie je náš oprávnený záujem. V takom prípade prestaneme spracovávať Vaše údaje na daný účel, iba ak budeme mať na spracovanie oprávnený záujem? alebo pre vznik, výkon alebo ochranu svojich legitímnych nárokov.
• ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky či žiadosti smerujte na adresu dpo@coolpeople.cz, prípadne písomne na adresu nášho sídla adresovanej "k rukám DPO".