Etický kodex společnosti

Vedenie spoločnosti vydáva v nadväznosti na zavedený systém spoločenskej zodpovednosti a etického jednania tento etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti bez ohľadu na ich pracovné zariadenie a pozíciu.

 1. Dodržanie práva a predpisov

Zamestnanec spoločnosti je povinný striktne dodržiavať zákony a predpisy Slovenskej republiky vzťahujúce sa k činnostiam spoločnosti.

 1. Transparentnosť

Všetky činnosti spoločnosti sú legálne a otvorené, aby bolo možné zamedziť akýmkoľvek podvodom. Nepodporujeme klamlivé jednanie, stret záujmov a skresľovanie. Zamestnanec spoločnosti je povinný:

 • Odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv, prianie alebo žiadosť, ich dôsledkom by mohlo byť ohrozenie nestrannosti pri rozhodovaní o záležitostiach zákazníka či obchodného partnera
 • Rešpektovať skutočnosť, že prijímanie, požadovanie, ponúkanie a poskytovanie úplatkov či iných výhod alebo ich sprostredkovanie pre niekoho iného je neprípustné v akejkoľvek forme, a že trestne právnych dôsledkov pre vinníka hrubo poškodzuje dobré meno našej spoločnosti, ktorá takéto praktiky v akejkoľvek podobe zo zásady odmieta
 1. Úcta k ostatným ľudom

Zamestnanec spoločnosti je povinný rešpektovať všetky osoby bez ohľadu na pohlavie, vek, zdravotní stav, sexuálnu orientáciu, etnickou príslušnosť, národnostný pôvod, náboženské a politické presvedčenie.

 1. Zodpovednosť

Zamestnanec spoločnosti je povinný zoznámiť sa so svojimi povinnosti a zodpovednosťami, a tím minimalizuje priestor pre nejasnosti, konflikty a profesné chyby.

 1. Morálka a povesť

Zamestnanec spoločnosti je povinný:

 • Jednať čestne a budovať dobrú povesť spoločnosti
 • Nezneužívať svoje pracovné zaradenie v jednaní voči iným kolegom
 • Aj vo svojom súkromnom živote sa vyhýbať takým činnostiam a jednaním, ktoré by mohli znížiť dôveru spoločnosti v očiach verejnosti
 1. Poctivosť a bezúhonnosť

Zamestnanec spoločnosti je povinný:

 • Odmietnuť akékoľvek korupčné praktiky s cieľom získať výhodu oproti konkurencii
 • Vždy poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci, dodávateľom, partnerom a zákazníkom
 • Neuvádzať do omylu, neklamať, nepredkladať ďalšie informácie a vyvarovať sa tzv. náhodným opomenutiam
 • Zakladať obchodné rozhodnutia a opatrenia výhradne na najlepšom záujme, nesmie byť motivovaný osobnými úvahami alebo vzťahmi
 • Vedome nepoužívať patentované údaje, postupy, materiály alebo techniky vyvinuté inými spoločnosťami, ktoré ich neuvoľnili k verejnému používaniu
 • Uprednostňovať záujmy zákazníka pred záujmami vlastnými, či záujmami tretích strán a poskytovať kompetentné, nezávislé a nestranné služby
 • Informovať zákazníka o všetkom, čo by mohlo ovplyvniť úsudok a objektivitu služieb
 • Neposkytovať služby, rady nebo spoluprácu vedúcu k porušovaniu, či obchádzaniu daňových či iných povinností zákazníka, ktoré vyplývajú z platných zákonov
 1. Ochrana informácii

Zamestnanec spoločnosti je povinný:

 • Chrániť všetky informácie týkajúce sa zákazníkov a obchodných partnerov, získané v rámci pracovných činností
 • Dodržovať požiadavky právnych a vnútorných predpisov spoločnosti týkajúcich sa povinností mlčanlivosti a nakladanie s osobnými údajmi
 1. Životné prostredie

Zamestnanec spoločnosti je povinný:

 • Snažiť sa minimalizovať akýkoľvek nepriaznivý dopad na životné prostredie
 • Dodržiavať pravidlá na ochranu životného prostredia
 • Triediť odpad a neznečisťovať žiadnym spôsobom životné prostredie
 • Všetky činnosti spoločnosti vždy robiť tak, aby bol dopad na životné prostredie čo najšetrnejší
 1. Plnenie záväzkov

Zamestnanec spoločnosti je povinný dôsledne plniť všetky svoje záväzky a povinnosti.

 1. Odbornosť a profesionalita

Zamestnanec spoločnosti je povinný dodržiavať štandardy profesionálneho chovania, a ďalej je povinný sa zúčastniť firemného vzdelávania na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti a profesne sa vzdelávať vo svojom odbore.

 1. Otvorenosť

Zamestnanec spoločnosti má povinnosť chovať sa priateľsky a otvorene, presadzovať tímové správanie. Má možnosť vysloviť svoje myšlienky, nápady a stanoviská ku každodenným  udalostiam v spoločnosti. V spoločnosti je podporovaná otvorená výmena názorov medzi zamestnancami na pracovisku.